Potato! Potato!

Yes, Mrs. McKrakkin has selective tourette syndrome.